Устав | АСОЦИАЦИЯ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
8400 Карнобат, Промишлена зона Север  +359 888 599 511 / +359 899 000 066             ovoshtari@abv.bg
АСОЦИАЦИЯ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Устав


УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„Асоциация на овощарите в България”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.1. „Асоциация на овощарите в България” е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел.
1.2. „Асоциация на овощарите в България” обединява български физически и юридически лица, които са производители на овощни култури на територията на Република България.
1.3. „Асоциация на овощарите в България” е организация, която действа в частна полза – на своите членове.

1.4. Асоциацията има за цел да бъде регистриран като браншова организация.
ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2. Наименованието на сдружението е „Асоциация на овощарите в България”.
Чл. 3.1. Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. Карнобат 8400, промишлена зона „Север”, административна сграда „Агрошанс Комерс”.
3.2. Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт.
3.3. Печатът на „Асоциация на овощарите в България” е кръгъл и съдържа надписите гр. Карнобат (в центъра на печата) и „Асоциация на овощарите в България”.
3.4. Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.

ІІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4.1. „Асоциация на овощарите в България” осъществява своята дейност за постигане на следните ЦЕЛИ:
- създаване на съвременни условия за развитието у нас на производството и търговията с овощни култури при оптимален екологичен ефект;
- създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между производителите на овощни култури в България;
- внасяне на обсъдените на заседания и оформени от Управителния съвет предложения относно дейността на своите членове за своевременно разглеждане от съответните компетентни органи.
4.2. За осъществяване на своите цели „Асоциация на овощарите в България” има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
- организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове и решения, даване на мнения по проекти за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове, свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на сдружението;
- разработване на проекти за развитие и за обслужваща инфраструктура, свързана с производството и търговията с овощни култури;
- организиране на общи прояви на своите членове, изложби, семинари, обучения, презентации;
- разработване програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни документи, осигуряващи максимална екологична чистота при производството на овощни култури;
- разработване и предлагане на членовете си на норми на колегиалност и етика в производството и търговията с овощни култури;
- организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на производителите на овощни култури;
- подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с опазване на околната среда, подпомагане на производителите и данъчнотото им третиране;
- демонстриране на нови технологии, сортове и продукти;
- набиране и обобщаване информация за търговията с овощни култури от други участници на пазара и от компетентните институции, и предоставянето й за ползване от членовете и за публикуване от подбрани средства за масова информация;
- представителство на своите членове пред общинските и държавните органи по свързани с общата цел въпроси;
- представителство на сдружението в международни прояви с аналогични цели, без това да измества прякото представяне на нейни членове;
- съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при прояви на нелоялна конкуренция, монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и пречещи на дейността им;
- осъществяване на доброволно и извънсъдебно уреждане на спорове между членовете на сдружението.

4.3 СРЕДСТВА за постигане на целите на сдружението се набират от: годишен членски внос; дарения и завещания от местни и чуждестранни физически и юридически лица в полза на Асоциацията; приходи от стопанисване на имуществото; приходи от стопанска дейност в рамките на целите на Асоциацията: информационно-издателска дейност; организиране на изложения; рекламна дейност; договори за съвместна дейност. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигането на посочените в устава цели; други приходоизточници, позволени от закона.
ІV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.5.1. Имуществото на сдружението се формира от:
- годишни членски вноски на членовете – по 100 /сто/ лева годишно, вносим на една вноска до 31.01 /тридесет и първи януари/ на текущата година.
- дарения и завещания в полза на Асоциацията;
- приходи от стопанисване на имуществото;
- приходи от стопанска дейност в рамките на целите на Асоциацията: информационно - издателска дейност; организиране на изложения; рекламна дейност; договори за съвместна дейност. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигането на посочените в устава цели;
- други приходоизточници, позволени от закона.
5.2. Изразходването на средствата на Асоциацията се определя от Управителния съвет с мнозинство от всички членове, в съответствие с утвърдения от Общото събрание бюджет.
5.3. По решение на Общото събрание от имуществото на Асоциацията могат да се обособяват целеви фондове.
5.4. Дейността на Асоциацията се финансира от приходите, определени в чл. 5.1. от Устава.
5.5. По решение на Общото събрание членовете на Асоциацията могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от представените на събранието членове на Асоциацията.
5.6. Членовете на Асоциацията могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
5.7. Размерът на лихвите по заемите или наемите по чл. 5.6. се определя от Общото събрание на сдружението.
5.8. За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си Асоциацията може да извършва в страната и чужбина сделки, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.
5.9. Асоциацията може да учредява и участвува в търговски дружества в страната и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.
5.10. Асоциацията не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.
Чл. 5а. Годишният членски внос се внася ежегодно на една вноска до 31.01 на текущата година, въз основа на решение на Общото събрание. С това решение се определя конкретно размера на дължимия годишен членски внос от всеки от членовете на Асоциацията.

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.6. Членството в Асоциацията е доброволно.
Чл.7.1. Член на Асоциацията може да бъде всяко българско физическо или юридическо лице, което е производител на овощни култури на територията на Република България.
7.2. Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.
Чл.8.1. В състава на Асоциацията може да бъде включено и физическо лице, което не отговаря на изискванията за членство, с решение на Общото събрание за това. В този случай лицето получава статут на почетен член.
8.2. Почетният член няма право да гласува и не дължи членски внос.
Чл.9.1. Членовете на Асоциацията се приемат от Общото събрание въз основа на писмена молба, отправена чрез Управителния съвет, към която са приложени документи, удостоверяващи статута на кандидатите (Удостоверение за актуално състояние; решение на съответния управителен орган на кандидата за участие в „Асоциация на овощарите в България”; копие от данъчната регистрация).
9.2. Решението на Общото събрание за приемане се взема с мнозинство от представените на събранието членове и влиза в сила след плащане от кандидата на дължимия годишен членски внос, изчислен на база на оставащата част от годината.
9.3. Молбата за членство се докладва от Управителния съвет на първото Общо събрание на Асоциацията. В случай, че Управителният съвет констатира недопустимост на членството при условията на чл. 7.1, Общото събрание взема окончателно решение по подадената молба за членство.
Чл.10. Всеки член на „Асоциация на овощарите в България” има право:
- да участва в дейността на Асоциацията;
- да избира и да бъде избиран в органите на „Асоциация на овощарите в България”;
- да получава информация от органите на „Асоциация на овощарите в България” за тяхната дейност и взетите от тях решения;
- да прави предложения, искания и други;
- да се ползва от резултатите от дейността на Асоциацията и от защитата на Асоциацията при осъществяване на дейност, свързана с целите му и в рамките на устава.
Чл.11. Всеки член на „Асоциация на овощарите в България” е длъжен:
- да съдейства за осъществяване на целите на „Асоциация на овощарите в България”;
- да спазва устава;
- да изпълнява решенията на органите на „Асоциация на овощарите в България”;
- да внася определения от Общото събрание членски внос;
- да предоставя средства за изпълнение на целевите програми и за други мероприятия на „Асоциация на овощарите в България”, за участие в които е дал предварително съгласие;
- да предоставя на Асоциацията в срок информацията, необходима за изпълнение на нейните цели и задачи, както и на взетите решения;

Чл.12.1. Членството в „Асоциация на овощарите в България” се прекратява:
- по собствено желание, чрез подаване на заявление до Управителния съвет. В този случай членството се прекратява от датата на подаване на заявлението;
- с прекратяването на юридическото лице – член на Асоциацията;
- с прекратяване на Асоциацията;
- със загубване на статута на члена съгласно чл. 1.2.;
- с изключване;
- при отпадане поради закъснение на плащането на членски внос повече от три месеца, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност;
12.2. Член на „Асоциация на овощарите в България” може да бъде изключен с решение на Общото събрание, след като е бил поканен да изясни писмено и в едномесечен срок пред Управителния съвет обстоятелствата, станали причина за изключването, в случаи на:
- нарушения на Устава;
- злоупотреба с финансовите средства на организацията с цел незаконно присвояване или отклонение на финансови средства не по предназначение;
- при използване на името „Асоциация на овощарите в България” за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава;
- при неспазване решенията на органите на „Асоциация на овощарите в България”.
Чл.13. При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения остават в полза на Асоциацията. Всички решения за организиране на съвместна дейност, взети от органите на управление на Асоциацията, касаещи имуществени въпроси с участие на членове, които впоследствие прекратяват членството си, не остават в сила за тях.
Чл.14. За задълженията на Асоциацията членът отговаря до размера на имуществените вноски, предвидени с устава и с издадените въз основа на него решения на органите на управление.

VІ. ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА
Чл.15. Органи на „Асоциация на овощарите в България” са:
- Общо събрание;
- Управителен съвет.


ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.16. 1. Общото събрание е върховен орган на сдружението. В него участват всички членове на Асоциацията лично или представлявани от законните си представители или от писмено упълномощени от тях лица.
16.2. ОС се свиква най-малко един път годишно в седалището на Асоциацията от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете му. Свикването на ОС се извършва чрез писмени покани, получени от членовете на Асоциацията не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на събранието. Поканите се връчват лично срещу подпис на техни представители или се изпращат по факс на посочен за целта номер, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка по постоянен адрес или по регистрирания им адрес на управление. Поканите могат да бъдат изпратени и на посочени от членовете на Асоциацията електронни адреси, като в този случай те се считат връчени с получаване на потвърждение по електронната поща за получаването им. В поканите задължително се посочва дневният ред, датата, часа, мястото и по чия инициатива се провежда събранието. За редовно свикване на ОС не е необходима публикация в Държавен вестник.
16.3. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Асоциацията. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.
16.4. Всеки член на Асоциацията има право на един глас.
16.5. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите на събранието членове, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки член има право на един глас.
16.6 По въпросите за изменение или допълнение на устава и преобразуване или прекратяване на Асоциацията решенията се взимат с мнозинство 2/3 от броя на присъстващите на събранието членове.
16.7 По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.
16.8. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписването им в регистъра на юридическите лице с нестопанска цел при ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС.
Чл.17. Общото събрание:
- приема основни насоки и целеви програми за дейността на Асоциацията;
- изменя и допълва Устава;
- приема, утвърждава и изменя бюджета на сдружението;
- определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
- избира и освобождава Председателя на Управителния съвет;
- избира и освобождава по предложение на Управителния съвет Изпълнителeн директор на Асоциацията;
- приема и изключва членове на Асоциацията;
- взема решение относно преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
- отменя решенията на органите на „Асоциация на овощарите в България”, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;
- определя размера и начина на събиране на членските вноски;
- приема отчетите за дейността на Управителния;

Чл. 18.1. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
18.2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите свързани със свикването на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.19.1. Управителният съвет се състои най-малко от три лица – Председател и членове на Управителния съвет, избрани измежду членовете на Асоциацията или физически лица, представляващи юридическо лице – член на Асоциацията.
19.2.Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с мнозинство от присъстващите за срок от 2 (две) години. В случай на загубване на статута на юридическо лице – член на Асоциацията съгласно чл.1.2. и/или прекратяване на същото, членството му в Управителния съвет преминава по право върху неговия законен или упълномощен представител – физическо лице, до изтичане на двугодишния мандат.
19.3. Управителният съвет заседава не по-малко от 4 пъти годишно и се свиква от Председателя на Управителния съвет.
19.4. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат представлявани на заседанията му от друг член на Управителния съвет с изрично писмено пълномощно. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
19.5. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок от получаването на писмено искане за това, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя на заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
19.6. Управителният съвет може да вземе решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете.
19.7. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите на заседанието членове, освен ако законът или уставът предвиждат друго. Решенията за разпореждане с имуществото на Асоциацията и за определяне на реда и организиране на извършването на дейността на Асоциацията се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.
19.8. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Чл.20.1. Управителният съвет:
- представлява Асоциацията чрез Председателя си;
- организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на Асоциацията пред него;
- определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
- предлага на Общото събрание план и програми за дейността на Асоциацията;
- предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на Асоциацията;
- определя реда за назначаване и освобождаване на персонала и други вътрешни правила на Асоциацията;
- предлага на Общото събрание почетни членове на Асоциацията;
- осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и чужбина;
- изготвя отчета на „Асоциация на овощарите в България” за дейността и изпълнението на бюджета;
- взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото и недвижимо имуществото на Асоциацията;
- извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на други органи на Асоциацията.
Чл. 20.2. Управителният съвет е длъжен да свика Общо отчетно-изборно събрание в срок до 2 месеца преди изтичането на мандата му със задължително съдържание на дневния ред: приемане на отчета за дейността на Управителния съвет и освобождаването му от отговорност за дейността му и избор на Председател и членове на Управителния съвет на Асоциацията.
Чл. 21.Председателят на Управителният съвет:
- представлява Асоциацията в страната и чужбина;
- организира работата на Управителния съвет;
- предлага на Управителния съвет щата на Асоциацията и сключва трудовите договори със служителите на Асоциацията, граждански договори в изпълнение на помощни дейности и други видове договори, свързани с текущата дейност на „Асоциация на овощарите в България”;
- отчита дейността на Управителния съвет пред Общото събрание.
Чл. 22.1. По предложение на Управителният съвет Общото събрание може да избере Изпълнителен директор, който има мандат до три години, без ограничения за преизбиране. За Изпълнителен директор може да бъде избрано и физическо лице, което не е член на „Асоциация на овощарите в България”.
Чл. 22.2. Изпълнителният директор няма право да представлява Асоциацията пред трети лица в страната или чужбина, освен ако е изрично писмено упълномощен от Председателя на Управителния съвет за това.
Чл.23.1. Изпълнителният директор:
- организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
- предлага на Управителния съвет щата на Асоциацията и предлага трудовите договори със служителите на Асоциацията, граждански договори в изпълнение на помощни дейности и други видове договори, свързани с текущата дейност на „Асоциация на овощарите в България”;
- докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Асоциацията и се отчита за дейността си пред него;
- изпълнява всички други функции, които са му възложени с акт, от Общото събрание или от Управителния съвет.
Чл.23.2. Изпълнителният директор може да бъде сменен преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет.
Чл.24. От името на Асоциацията Председателят на Управителния съвет сключва договор с Изпълнителния директор, чието съдържание е одобрено от Управителния съвет, и в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.


VІІ. ДОКУМЕНТИ НА „АСОЦИАЦИЯ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

Чл.25. Официалните документи на „Асоциация на овощарите в България” при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от Председателя или в негово отсъствие от упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на Асоциацията. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и БУЛСТАТ номер.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.26. Прекратяване дейността на „Асоциация на овощарите в България” става:
- с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове на „Асоциация на овощарите в България”.
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.
Чл.27. Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.
Чл.28. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имуществото се разпределя по решение на Общото събрание по предвидения от закона ред.

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от действуващото гражданско законодателство.
Чл.30. Настоящият устав е приет на учредително събрание, проведено на 02.09.2013 г.
Настоящият устав е заверен с подписа на представляващия СДРУЖЕНИЕТО.
Заверил: ...............................
(Минчо Гроздев – Председател на Асоциацията)
МЕНЮ

Начало
За Асоциацията
Мисия
Ръковоство
Контакти

8400 Карнобат, Промишлена зона Север
моб.: +359 888 599 511
+359 899 000 066
ovoshtari@abv.bg
ПОЛЕЗНО

Новини
Събития
Стани член
Устав


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни